أنم ببؤست زیندگی ؟

أن خورمˇ داستان ابوالقاسم حالتˇ شین ایسه کی کاس آقا أنه واگردان بکؤد و چند سال پیش گیلانˇ پیج مئن منتشر ببؤست. هسأ من ایپچه أنه رسم‌الخط گیلوا أمرأ چکون واکؤن بکؤدم.

 

 

 

آدم بأضی وختان چی خابانی دینه!!! پریشبان خاب بیدام کی دونیا رنگ واگردسته و دونیا ایته خورمه دونیا ایسه. گیدی خاب آدمه خیاله زاکه. خابانی کی دینیم هون نأجه‌ئانی ایسه کی وختی بیدار ایسه‌ئیم به أمی کلله زنه و أمان اوشانَ خیال چأکونیم. ولی أن گب می خابˇ أمرأ جور در نامؤئی چون کی من أن چیزأ نخاستیم و دأنستیم هی‌وخت بؤستنی نیه. خاب بیدام کی جنگ جه دونیا بکفته و اسلحه‌چاکونی کارخانه‌ئن دوسته ایسه‌ئید. محلله‌ئنه مئن آدم ولگرد پئدا نیبه و پسران دِ کؤرانه متلک نیگیدی. لاتان دِ کس‌کسه ره چاقو فنکیشیدی و اصلن دِ لات پئدا نی‌به. شیمی خیاله راحت بکونم دِ موجرم و موزاحم می خاب مئن نئسابو. هَنه واستی همه‌ته‌دانه کلانتری‌ئان ئی‌سره دبسته بوستابید. زناکان و مرداکان دِ کس‌کسه ره عرض‌حال نی‌نیویشیدی و أشأنˇ مئن دِ شکَر آب نبؤستی. دِ مالک خؤ موستاجره خونا فوندوشه‌ئی. دِ طلبکاره مالا بدیکار بوجؤر وُنکوشه‌ئی. دِ هی‌کس هی‌کسا نارو نزنه و کلک نزنه و کولا اوسانی نکؤنه. هنه واستی ویشتره دادگاه‌ئان و دادسراه‌ئان بیکارا بوستابید و پاک دوَسته بوستابید.

 

 

دِ همه‌ته عاقیلا بوستابید هرچی کی اوشانه جان ساقی ره ضرر دأشتی دومبال نکؤدید. هَنه وستی دِ الکل و ماری جوانا و قورص و أجور چیزان پاک اوچیناسته بؤسته و هیزار‌هیزار نفر کی جه أن را نان خوردیدی بی‌کار و بی‌نان بوستابید. دِ مواده غذائی مئن تقلب ننأبو و ویشتره موسسه‌ئنی کی تفلبی مواد غذائی چاکودید ورشکسته و سرشکسته بوستابید. مردوم دِ غذا خوری زومات پورخوری نکؤدید و خؤشانه مئمانی‌ئانِˇ مئن دِ فوکن‌فیشان نکؤدید. خانه داران دِ ساق و بهداشتی غذا خوردید هَنه واستی د ِ اغذیه فوروشان و روستورانانه دوکان پاک تخته ببوسته‌بو. جه اوطرف چون پورخوری نکؤدید وغذا خوردنˇ مئن اندازه‌ئه نگه دأشتید هَنه واستی د مریضا نبؤستید و تومامه درمانگاه‌ئان و بیمارستانان هَتو خالی کفتابید. هیکس دِ موقرراته رانمائی و رانندگی مئن خلاف‌ملاف نکؤدی هنه واستی هَتو پلیسان تق‌لق کفتابید.

 

 

مردومه ویر بوجؤر بوشؤ بؤ دِ هیکس خؤ دیله هوسه دومبال نوشوئی هَنه واستی اوشانی کی جه أن جریان نان خوردید، طراحانه مُد و زینت آلاتˇ فوروشنده‌ئنه مانستن همه‌ته‌دنه نان آجور ببؤسته‌بو. هیکس دِ زندگی ویرˇ مئن نوشوئی. هیکس نخأستی کی خؤرا مشهور چأکونه. هیکس دِ به أن چیزان خؤ دیلا خوشا نکؤدی. هنه واستی جوانان دِ شعر و ناقاشی و ساز و آواز و هونرانه دومبال نوشوئیدی. دِ زاکان‌ئم مشهور بؤستن واسی خؤشانا سختی نی‌دیئید. می خابˇ مئن جه آفتابه دوزدی، جه زای دوزدی، جه طیاره دوزدی زیمین و آسمانه جأ خبری نوبؤ. جه آدم کوشی‌ئم خبری نوبؤ. هیکس جه قانون فیرار نکؤدی و هیکس نیقابه تجارت و سیاست جیر بچاپ‌بچاپ نکؤدی. هیکس ایتا دسماله واستی ایتا رشتَ به آتش فانکشه‌ئی. دِ هیتا سیاست‌مدار چنتا اسلحه‌ئه ایمتحان کؤدانه واستی دو تا مللتا کس‌کسه جان تانَوَده‌ئی.

 

 

بیدامه زیندیگی آراما بؤسته. نه سری نه صدائی نه ایتا ماشینانه توصادف کونه و نه ایتا آتش سوجی ته مردوم تامشا بکؤنید. نه روزنامه‌ئنˇ حوادثˇ صفه ایتا داغه خبری دره. اصلن روزنامه‌ئن هچی نارید تا بینیویسید و رادیوئن و تیلوزیونان هچی نارید تا بیگید. خبر گزاری‌ئان دِ خؤشانه جول و پلاسا جمئا کودابید. کیتابان مئن نه ایتا عقشی داستانی و نه ایتا پولیسی داستانی نیویشته‌بؤ و ویشتره دسگاهانی‌ئم کی مردمه خلاف کودانˇ واستی واکوده بؤستابید دوسته‌بؤستید. زیندیگی ببؤسته ایتا شیری کی نه یال و نه دوم و نه شکم و هچی ناره. زیندیگی پاک لوسَ بؤسته‌بؤ.  د زندگی گرمی نأشتی ایته اَبچه زیندیگی بؤسته‌یؤ. می خاب مئن هیتا حیوانان دِ هیکس نوکوشید. آدمان همه‌تا سبزی خور بؤستابید. هیکس دِ ایته توککه خون زیمینه سر فونکودی و اصلن هیکس نأنه خون چی رنگی ایسه. هیکس هیکسˇ سرا کولا ننئی و هیکس جه هیکسˇ دس شکایت مکایتی نأشتی.  آی‌ته نخشه نکشه اوی‌ته ره پاپوش بودوجه و هیکس دردسرˇ دومبال نشویی. مردوم گیرفتاری نأشتید و موشکلی ناشتید ته حل بکؤنید.

 

 

جه بیکاری همه‌کسان بوصله باموئید و پاک دیق کودان درید. تازه بفامستائید أنی کی ایتا ئومر گوفتید: « بهشت اویا ایسه کی آزاری نیبه، هیکسا هیکسه أمرأ کاری نیبه » ایتا پیله‌دانه غلطه و اگه أتوئی بَخَیه ببه پس اویا جهنمه جأ بدتره . آدمان بیدی عینه حیوانی کی ایته چراگاˇ مئن فقد چَرَستان درید، خوردان درید، خوفتان درید و هیکسم هیکس موزاحم نیبه. یانی زیندیگی وا چن‌‌ قرن تمدن ایدفا حیوانی ببوسته؟ نه کولا نئنی، نه خالی دبَستنی، نه کلک زئنی، نه کوشت و کوشتاری، نه گوش وابنی، نه دوماغ سوجاننی … اَن کی به خوشکه خالی زیندیگی. هَنم انسانیته ؟ أنَم ببوسته زیندیگی ؟! خابˇ مئن بیدام هَتو جه زیندیگی وازده بومامه کی خیَم مرأ بکؤشم و أرا اورا گردمه ایتا خنجرˇ دومبال تا فوزونم می دیله دورونا می کارا توماما کؤنم. هَه زومات بؤ ایدفا می زناک  ئیجگره بزأ جه خاب دَپَرکَستم، می زناک بگؤفت: «چی کودان دری مَردای، می چوما کورا کودی .» مالوم ببؤست خابˇ مئن چنگ تاودامه اونه سر و چوما عوضه واقعی خنجر، می یاره اَبروئه خنجر جا بیگیفتامه.

یک دیدگاه در “أنم ببؤست زیندگی ؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *