ایله جار

 دوواره آسمانˇ دیل پؤرا بؤسته بؤ، آسمانˇ جا وارش وارستی. ایته مردای خؤ ماشینˇ أمرأ جاده مئن شوئؤن دوبو ایوارکی ماشینˇ تعادل بهم بؤخورد و اؤطرفˇ جاده منحرف ببؤست. ماشین، خرابأ نبؤست امما أنه لاستیکان گیلˇ مئن بؤشو و راننده هر چی جان کنش بکؤد نتأنست انأ در بوأره و گیلˇ جأ بیرون فأکشه.

 

ناچاری أمرأ وارشˇ جیر جه ماشین پیاده بؤست و بیجارˇ سؤ بدوأست و در بزأ. ایته پیرمردˇ کشاورز تشˇ ورجه نیشته بؤ آهسته بأمو درأ وازأ کود. راننده أن جریانه بگؤفت و کشاورزˇ جا بخأست کی اؤنه یاور ببه. پیرˇ مردای بگؤفت د قووت نأره و نتأنه کاری بکؤنه اضافه بکؤد: (أیه بئس بیدینم فردریک چی تأنه بکؤنه)

کس‌کس أمرأ بوشؤئید آغؤرˇ مئن و کشاورز خؤ پیرˇ قاطرأ بیگیفت و زورˇ مرأ بیرون فکشه.

ته راننده قاطرˇ دیمأ بیده نتأنست باور بکؤنه کی أن حیوان بتأنه أشأنه یاور ببه، امما چی تأنستی بکؤنه، اؤ اؤضاع مئن ناچار بؤ امتحان بکؤنه.

کشاورز و راننده و پیرˇ قاطر فرسه‌ئید جاده ورجه و کشاورز خؤ لافندأ ماشین جا دوست و لافند اویته سرأ فردریکˇ دوشکول دور دوست و ایته ایجگیره مرأ قاطر پؤشته بزأ و بگؤفت: (آها ، پل، فردریک، هری، تام، فردریک، تام، هری، پل … آها فکشید … ایپچه بمأنسته … تومامأ بؤست …)

 

 

راننده‌ باور نوکودی کی قاطر موفق ببؤست اتومبیلأ گیلˇ جا بیرون فکشه. واغ‌ئابؤرˇ چؤمˇ مرأ جه کشاورز تشککر بکؤد زوماتی کی شوئون دوبو واورسه: (هنی مرأ باور نأیه کی تی پیرˇ قاطر أمرأ بتأنستی می ماشینأ بیرون فکشی، ایللن اؤ گبأنی کی بگؤفتی باعث ببؤست، نوکونه دوئا و جنبل در کار ایسه؟)

کشاورز اؤجا بدأ: (بیدین بلا می سر، دوئایی در کار نیه. اؤتو گب بزئم کی أن حیوان ویر بکؤنه ایته جرگه مئن ایسه و چندته حیوان مرأ کرأ پابه‌پا کار کونه، أنه واسی کی می قاطر کور ایسه.)

3 دیدگاه در “ایله جار

  • بهمن ۲۰, ۱۳۹۲ در۱:۰۹ ب.ظ
    پیوندیکتا

    أن داستانأ فیسبوک میان بیافتم و أنه بینیویشته کسأ نگؤفته بید ولی چون خورم داستان بؤ و مربوط به همکاری کودن بؤ واگردان بکؤدم . أجور داستانان شاید باعث ببه أمی مردومان بیشتر کس‌کس پؤشت بئسید .

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *