بیچأره کؤر (بخش دوم)

اَنه دیمˇ جولو، تناردیه زن. اونه پسˇ سر شؤ جینان و دامون .
سرآخر خؤنی سؤ بوشو و دأوستن سرأ گیفت.
هتویی کی دأوستی، گورابˇ جا بیرون بوشو و هنده بیابانˇ میان بوشو ولی ایدفا د چیزیا نیده و گوش فنده.
وختی کی کرأ دأوستی أنه نفس بیگیفت ولی سهنˇ جا نأسه. خو لنگˇ جیر نیگا کودی و سر به جیر دأوستی. أنه دیل خأستی بورمه بوکونه. د ویر نوکودی. د نیده ای.
کرˇ جا ته خؤنی ورجا، هفت و هشت دئقه ویشتر راخ نوبو. کؤزت روجˇ میان أن راخه بوشو بو أنه واسی أ راخه شیناختی. جه اویه کی ترسأیی خالˇ ورجا چیزی بیدینه، خو چومان چپ و راس نوکودی . کورˇ میری خؤنی ورجا فرسه.

 

کؤزت نفش کشئن واسی هم نأسه. خو دسˇ أمرأ سیائی میان، مزی دار کی خم بسته بو و دامیشک اؤنه کومک کودی تا آب اوسانه، وامج بوکود. ایته خال بیگیفت، خم ببست و گلوئه آب میان فوقاست. گلو که پور بسته بؤ آب میان بیرون فکشه و واشˇ سر بنه.
وختی أن کار تومام کوده بو، بیده جه خستگی کرأ میره. خأستی کی واگرده امما آب دوکودن واسی وأکته بؤ و د نتأنستی هلنگ اوسانه و را بشه. ناچاری أمرأ واشˇ سر خورأ تأوده.
خو چومان دوست و ایپچه کی بگؤذشت وا بوکود. ندأستی چرأ أتو به ولی د چارئی نأشتی.
أنه ویرجا، آؤ گلو میان جا‌به‌جا بستی چندتته دایره‌ چکوده بو کی لانتیَ مانستی.
أنه کلله جور، آسمانˇ میان، سیا ابران دیَ مانستید. به نظر رسأیی کی سیائی سهن زاکˇ سر فرود بأمو.

مشتریَ آسمانˇ جلفی میان بیده.
زای واغ‌ئابؤرˇ چوم أمرا أ پیله دانه روجأ کی نأشنختی نیگاه کودی. روجا، اؤ زمات افقˇ ویرجا ایسه بو و شوروم اونه سورخ کوده بو.
شوروم کی سیکلمه رنگ بسته بو، روجائه پیله تر کودی. روجا ایته دتاوˇ جیجا مانسن بو.
جلگه جا أیاز امویی. کر تاریک بو. ولگان به هم نوخوردید، تاوستانی دتاو ؤ خونکی اثری نوبو.

 

پیله دأنه خالان سهنˇ حالتˇ أمرا سوک ایسأ بید. چند دسته جه بور گوده‌نˇ، کرˇ میان شیب زئید.
بوران أیاز جا، مار ماهی مانسن لاکنش خوردید. تیف‌دار داران، بورزˇ چیکˇ أمرأ کس‌به‌کس فیویتن.
چندتته خشکˇ خلنگ کی اینگاریی وا اؤشانا فوتورکسته بو، کرأ شوون دیبید. أنه مانستی کی ترسˇ أمرا چیزیه اؤ جؤلو بیده بید کی کرأ فرار کودید.
کوزت د ندأستی کی أنه حال چوتو ایسه و د چیزی نفأمستی، خو‌جیگا حس کودی کی طبیعت سیائی أنه کشه گیفته.    

          

http://caspiland.com/wp-content/uploads/Poor_girl.jpg

 

أ فقط وحشت نوبو کی أنه بیگیفته بو. جه وحشتم بدتر بو .
خأستی جه أ حالت بیرون بأیه، أنه واسی شؤموردن سرأگیفت :یک – دؤ – سه – چاار ، ته ده‌ بشمورد. هچین که فرسه ده سر دوواره جه یک سرأگیفت. أتویی بتأنست اشیایی کی أنه ویرجا بو تشخیص فده. أنه دس، گلوئه فأکشنˇ واسی آؤ دوچوکسته بو، سرمائه حس بوکود. خو جا سر ویریشت. هنده أنه سهن بیگیفت، د نتأنستی خو ترسأ کونترل بوکونه. اؤ زمات ایته ویر أنه کلله میان دوبو و اؤنم جیویشتن بو. تومامˇ قدرتˇ أمرا جیویشتن جه دامونˇ میان، بیابانˇ میان، ته خانه‌ه‌انˇ جا، پنجرهانˇ جا، روشن شؤمانˇ جا. خو گلو کی أنه ور نئه بو بیده. پور تناردیه زنˇ جا ترسه‌ئی اونه واسی نتأنستی گلو اؤسانه. گلو دسسه خو دوتته دسˇ أمرا بیگیفت. جان کنش أمرا اؤنا بؤجور بورد .

 

أتو ده و دووازده هلنگ اوساد بو کی بیده دِ نتأنه أ سنگینˇ گلو جیکی‌جا بوکونه. اؤیه نفس بکأشه دوواره گلو دسسه بیگیفت را دکفت.
ای‌دفا ایپچه ویشتر بوشو امما نتأنست جؤلو تر بشه. چن دئقه بازون ایستراحت، دوواره را دکفت. گلو پور سنگین بو اؤنه باریکˇ باله دکشی و راسسأ گودی. گلو دسسه اؤنه کوجی خیسˇ دس، شأنه کوده بو. گاگلف گلو کوچه زای وأدأشتی کی بئسه و أتو کی ایسه ای آؤ أنه برنده لنگَ فؤوستی. شو میان، دامونˇ میان، زمسانˇ فصلˇ جا و دور جه هر اینسانی ایسه بو.
ایته خس-خسˇ أمرأ نفس کشه‌ئی. ونگ اؤنه قورتومه بیگیفته بو امما سهنˇ جا یأرسن نأشتی بورمه بوکونه.

 

حتتی دامونˇ میان تناردیه زنˇ جا ترسه ای! عادت بوکوده بو کی دامیشکی أ زنایه خو دیمˇ ویجا بیدینه. ولی نتأنستی توند بشه و پور سوس شویی. هردافا خو ایسنˇ زمات کمتر کودی و جان کنش کودی کی اؤی‌دافا جا ویشتر جؤلو بشه. ویر کودی کی اگه اتو بشه، ۱ ساعت جا ویشتر به، وختی گوراب میان فارسه تناردیه زنای أنه فوتورک زنه.
تناردیه زنˇ ترس، سیا دامون أنه خسته کوده بؤ. د کرأ وأکفتی، جنگلˇ راشی تومامَ نوکوده بو.

 

أتو کی چندتته مزی دارˇ جا فرسه، ای‌بار دِ آخرین بار رَ بأسه کی ایپچه ویشتر ایستراحت بوکونه، اؤنه واسی ایسنˇ زمات ویشتر بُست. أسأ بو کی دِ نتأنست خوره بداره. ایجگره بزأ و بگؤفت:
خودا … خودا …
اؤ زمات کی ایجگره زئی حس بوکود گلو د سنگینی نره. ایته پیله دس گلو دسسه بیگیفته بو قووتˇ أمرا گلوئه بولند کوده بو. کؤزت خو سرأ بؤجور بورد. ایته پیله دأنه، سیائی هیکل بیده کی أنه ویرجا را شؤن دوبو.أ، مرداکی بو کی أنه پس‌سر بومو بو و اؤ أنه لنگˇ صدای نیشناوسته بو. أ مرد گب نزئی، گلو دسسه خو دس بیگیفته بو و اؤنه کرأ آوردی. اؤ ژان والژان بو.

8 دیدگاه در “بیچأره کؤر (بخش دوم)

 • آذر ۹, ۱۳۹۲ در۱:۱۲ ب.ظ
  پیوندیکتا

  ای کاش تی سخته کلمه ئن آخر وؤت بنیویشته بی

  بئتر وکته نابؤ

  تی قوربان

  پاسخ
 • آذر ۹, ۱۳۹۲ در۱:۲۵ ب.ظ
  پیوندیکتا

  جینان:
  سؤ :
  سهنˇ :
  سیکلمه :
  سوک :
  لاکنش :
  بورزˇ :
  اؤنسنه:
  جیکی‌جا :
  قورتومه :

  ایشانه نفأمسئسسم مو
  🙂

  پاسخ
 • آذر ۲۷, ۱۳۹۲ در۴:۰۸ ب.ظ
  پیوندیکتا

  أتو زاکان بئید سوال بکونید بهتره …


   

  جینان = جن – جن ها

  سؤ = سمت – مسیر

  سهن = ترس

  سیکلمه = بنفش

  سوک = سیخ – راست

  لاکنش = پیچ و تاب

  بورز چیک = ناخن بلند – چنگال

  اؤنسنه !!! = غلط املایی 😀 اؤسانه – اؤسنه یعنی برداره یا بلند کنه

  جیکی جا = جا به جا کردن – تکان دادن – حرکت دادن

  قورتومه = گلو

  پاسخ
 • آذر ۲۸, ۱۳۹۲ در۴:۴۴ ق.ظ
  پیوندیکتا

  تی قوربان

  جن ها وأسی خؤ چون «ن» سر تشدید هنه بختر بؤ بنویسی «جیننان» ایتؤ مرم فأمأسه نأبؤم

  🙂 می حواس ننا بؤ والا اؤسانه معنیه دؤنأم

  پاسخ
 • آذر ۲۸, ۱۳۹۲ در۴:۴۵ ق.ظ
  پیوندیکتا

  مو گیل یاوران مئن عضو هیسم ولی اینه دیکشنری خیلی محدوده
  ۴۰۰ و خورده ویشتر کلمه نأره
  ولی کلی حساب بؤنی خوجیره

  پاسخ
 • دی ۱, ۱۳۹۲ در۱۲:۴۸ ق.ظ
  پیوندیکتا

  ایته جه می اهداف أنه کی ایته دیکشنری گیلکی رأ چکونم کی کامل ببه . تا نوروز ما جابه‌جا کونم .

  پاسخ
 • دی ۱, ۱۳۹۲ در۴:۴۱ ق.ظ
  پیوندیکتا

  تونم تی همره ایلجار (مشارکت) بؤکونم
  مو یته فایل درم اونه مئن حدود ۴۰۰ ته کلمه جما-ته م (جمعا ته)
  شرق و غرب گیلان غرب مازندران و … جی
  هرچند کمه ولی بدک نیه

  پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *