بیچأره کؤر (بخش اول)

ویکتور هوگو یک‌ته پور محبوبˇ شاعرˇ قرنˇ ۱۹ فرانسه‌ئه و ایتا جه پیله بینیویشته‌کسانˇ دونیا هم ایسه. او وختی ۱۰ سال دأشتی شعر گوفتنˇ سرأ گیفت بازون ۲۵ سالگی میان پور محبوب ببوست. ویکتور هوگو فرانسه قانون‌گذاری جرگه میان با ناپلئونˇ سوم موخالفت بوکود کی أنه واسی ۲۰ سال تبعیدˇ میان ایسه بو. چندته جه أنه موهمترین بینیویشته‌ٰن: بینوایان، گوژپشت نتردام، کارگران دریا و مردی که می خنده ایسه.

 

 

http://www.caspiland.com/ax/tak_ax_adabiyat/Victor-Hugo.jpg

 

 

 

« بیچأره کؤر»

 

موسافر‌خانه میان چاار‌ته تازˇ موسافر بوشوئید.
کؤزت ویر کودی کی شؤ بسته و أسأ وا تازˇ موسافران اتاقˇ بوستیان آب دوکؤنه.
تناردیه زن کولوبیجˇ سر کی تشˇ جؤر کرا پلؤخ پلژخ کودی اوساد، ایمه ایته تأس اوساد و سریع بوشو آب بانکا جیگا. آبَ باز بوکود. کؤزت خو کلله اوکش بوکوده بو و اون کار پَئستی. کوجه آؤ پره فووست و تونگه تا نیمه آب دوکود.
تناردیه زن بگؤفت : اؤ…! أ کی آؤ نأره. بازؤن بئسأی و تام بزئه.
کؤزت حس کودی أنه دیل ایته پیله وش مانسَن اَنه چوجای میان بوجؤر و بیجیر أیه.
دقیقه‌ئان کی اَتو شوئؤن دوبوئه، شموردی و أنه دیل خأستی کی روج بو و آسمان سؤ دأشتی.

 

گاگلف ایته أ موسافران راشی میان فندرستی و گؤفتی: چنی تاریک ایسه و اویتأ آؤجا دئی: انسان وا پیچا مانسن ببه تا بتأنه بی فنر راشی میان بشه! کؤزت وختی أ گبانَ ایشنوستن دوبو پرکستی.
یوکؤ بازارموج کی موسافرخانه میان اتاق فیگیفته بو،  بؤمو بؤدورون و زنتورˇ صدای أمرا بگؤفت: می اسب آب ندئی ؟
تناردیه زن بگؤفت: کؤر ! بوشو اسبˇ رَ آب اوسان.
کؤزت ترسˇ أمرأ بگؤفت: خأنم آب نأریم.
تناردیه زن راخˇ در باز بوکود: اونه اوسی بوکود و بگؤفت:
ایشکال نره : بوشو آب بأور.

 

کؤزت خو کللی بیجیر تأودأ و بوشو. ایته خالی گلو کی بخاری ورجا بو، اوساد. أ گلو خودشه جه هم پیله‌تر بو!
تناردیه زن بوشو کَلِه جؤلو و ایته کچه أمرأ ایپچه أ کولوبیجˇ غذأ کی پلؤخ پلؤخ کودی وأچیشه و میس میره أمرأ بگؤفت:
د أیه آب دینه، خؤنی میان آؤ دأره .

 

کؤزت خو جاسر ایسه بو. راخˇ در اَنه دیم(چوم) جؤلو واز بو و گلو أنه دس میانجی بو. اأتو مانستی کی یاور رافا ایسه.
تناردیه زن ایجگره بزأ: بوشو د کؤر.
کؤزت بیرون بوشو، در دوسته بست. اؤ ناچار بو آب واسی تا خؤنی کی کرˇ میان بو بشه.

 

أیدفأ دِ دامیشک مانسن نوبو، فورتن‌کسانˇ سفرئان نیده‌ئی. ته هسأ موسافرخانهٰ‌انˇ جیگا ایسه‌بو، موسافرخانهٰ‌انˇ چراغˇ سؤ أمرا، راه روشنأ بؤستی، امما ایپچه کی بگؤذشت آخرین موسافرخانه جوخوفته بست. کوجه زای خورأ سیائی میان دئی و اؤنه میان دوماسه بؤ. کؤرˇ جؤن اجیش بوکوده بو و اؤنه واسی گلو دسسه فلاکن دئی. أ حرکت صدائی چأکود‌ بو کی زاکˇ رَ ایته رئفق مانستی.
هتویی کی جؤلو شویی، سیائی ویشتر بؤستی. کسی راه میان نئسه بؤ. یوکؤ ایته زناکه بیده کی کرأ اونأ دینه: زناک کؤزت نیگأ بوکود و بگؤفت : أ زاک، أ شؤ زمات،أ سیائی میان، کویه شوئؤن دأره؟

 http://caspiland.com/wp-content/uploads/Girl-in-White-in-the-Woods.jpg

 

کؤزت دگردی راشی میان بوشو. زماتی که جؤلو‌تر بوشو خانه‌هٰ‌ان دیوارانˇ راخأ دورأ کوده بید، اؤنم شوجاعتˇ أمرا جؤلو شویی. گاگلف دیوارانˇ سولاخˇ جا شؤم سؤ دئی. أ اثری جه زیندگانی بو. أیه مردومانی ایسه بید. أتویی موطمئن بؤستی.
کؤزت دگردی راه تومام کود. هرچی ویشتر جؤلو شویی أنه هلنگ اوسادن بی تاو بؤستی.
وختی کی آخرین خانه‌ جیگا بگؤذشت، اؤیه بئسه. آخرین گورابˇ دکانˇ ورجا اوش‌تر شوؤن جی به موشکل بر بوخورد. د نتأنستی باخی راخه بشه. گلوئه زمین جا بنه، خو دسه، خو می(مو) جیر بکود و خو می‌ئه(موئه) خارسَن سرأ گیفت.      
زاکانی کی ترسید أجور کاران کونید. أیه د گوراب نوبو، کر بو.

 

أ جاجیگا میان همه چی سیا و لیمه بو و کسی نئسه بؤ. کوزت ویر کودی جانوران و اوشؤنئن کرˇ میان ایسه اید و خو ویرˇ میان اوشأن بیده . ایپچه کی ویشتر دققت بوکود. جانورانˇ هلنگˇ صدائه کی واشˇ میان را شوئید بیشنوست و اوشؤنئن کی دارانˇ ورجا کرأ شوئید و أموئیدَ فندرست.
او زمات بو کی د خو گلوئه اوساد: ترس اؤنه جرأت فده‌بو. خورأ بگؤفت: (اؤنه گم کی اؤیه آب دینه بو) و گوراب میان واگردست.

 

صدتته هلنگ اوشتر نوشو بو کی اؤیه بئسه. تناردیه زنأ خؤ ویر میان مجسم بوکوده بو، هون اجیرگرˇ زناکی کی أنه کتیر، شالˇ کتیرˇ مانستی و أنه چومان، زرخ بستنˇ واسی سورخ بو. کوجی زای خو پس‌سر و خو جؤلویه بیده. چی وا بوکونه ؟ چی أنه سر جی أیه ؟ کویه وا بشه ؟

3 دیدگاه در “بیچأره کؤر (بخش اول)

 • آذر ۳۰, ۱۳۹۲ در۸:۱۵ ق.ظ
  پیوندیکتا

  چوجای=?
  بی فنر =?
  گلو =کوزه=گوله؟
  سولاخ= لوک.
  می جیر=؟
  خارسان=؟
  کر بو=؟
  پس سر= پشت سر/ جؤلو= جلو (پیش بختر نیه؟)

  پاسخ
 • دی ۱, ۱۳۹۲ در۱۲:۵۸ ق.ظ
  پیوندیکتا

  چوجای = سینه
  بی‌فنر = بدون فانوس
  گلو = سطل
  کر = بیابان


   

  گلوئه زمین جا بنه، خو دسه، خو می جیر فوقاست و خو کلله خارسان سرأگیفت = سطل را بر زمین نهاد، دست در مو های خویش فرو برد و شروع کرد به خاراندن سرش .

  أن واوینأ مؤ أتو واگردان بوکودم …


   

  تو گی جایه (پس سر) بینیویسیم (پشت سر) ، جای (جؤلو) بینیویسیم (پیش) !؟

  پاسخ
 • دی ۱, ۱۳۹۲ در۴:۳۹ ق.ظ
  پیوندیکتا

  نه گونم (پشت سر) جأ بینیویشتی (پس سر) ایسه (جولؤ) وأسی هم بینیویس (پیش).

  پیش کله= جلودار

  پیشِ معنی بونه جلو

  خاراندن هم ویر کونم گیلکی مئن چیزی دأشته بیم أسأ می یاد دننه

  می جیر= زیر مو.
  می/گیس دل فوقاست بختر نیه؟

  پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *