زومسسؤن

زومسسؤن
تی سلاوه اؤجا ندنن
سره دؤتن یخه مئن
هیکسٰن نیأره اؤجا دأن ؤ یارؤنˇ دئن
چوم جغرز پا پیشه دئنه مننئه
کی راغ تارکینه ؤ جیلیس
اگرن رحمینی باله هرکسˇ طرف ببوری
نوأنوأ باله، کشه جی بیرون هوره
کی پورسوجان هیسه سرما
نفس، کی چوچه گرمˇ جیگه جی بیرون هنه، تارکینه ابر وکنه
دیوارˇ موسؤن تی چوشمˇ پیش هیسنه
نفس هین ببون، دئه چی چوم‌رافایی وأ بدأری
دور ؤ نزدیک ریفئقؤنˇ چوشمˇ جی؟
می جوانمرد مسیحا! أی چرکین پیرأن، پاتال ترسا
هوا هکشی سرد ایسه … آی …
دمأگرم و تی سر خوش
می سلاوه تو اؤجا هدی، در وازاکون
مو هیسم مو، تی هر شبی مئمؤن، غمین لولی‌وش
مو هیسم مو، پاتیک بوخؤرده رنجور سنگ
مو هیسم، چاؤتنˇ پستˇ زاق، ناجور سروش
نأ رومˇ جهم، نأ زنگˇ جی، هو بیرنگ هیسم بیرنگ
بیه دره وازاکون، وازاکون، تسکه‌دیلم
حریفئی! خؤنه‌خائه! تی سال ؤ ما مئمؤن، درˇ پوشت کؤلˇ موسؤن پرکنه
تگری نیه، ولگی نیه
اگرٰن یته صیدا بیشتؤبسی، سرما ؤ گازه گبه
مو ایمشؤ بومأم وام بنم
تی حیسابه جام ور بنم
چیچی گونی بی‌موقع وکت، سحرابؤ، خروسخان وکت؟
ته‌ره وزی دنه، آسمؤنˇ سر ای سحرˇ پسی آل نیه
حریفئی! سرما ببورده گوش هیسه ای، زومسسؤنˇ سردˇ چکه یادگار هیسه
ؤ سپهرˇ تسکˇ میدؤنˇ دؤلوس، بمرده یا زنده
مرگوأسئهر، دیل به دیل ظلمتˇ، قوی تابوتˇ دیل دوخؤته
حریفئی! بشو عرقˇ چراغه وأگیر، روز ؤ شؤ یکته‌ئه
تی سلاوه اوجأ نخأن بگون
هوا دیلگیر، درؤن دبسته، سرؤن یخه مئن، دسؤن دوخؤتهٰ‌ر
نفسؤن ابر، دیلؤن غمین ؤ وأکتأر
دارؤن بلور بوخؤرده اسکلتؤن
زیمین بمرده دیل، آسمؤنˇ سقف پست
خاکه بئیتهٰ‌ر خور ؤ مانگ
زومسسؤنه

دامون

دامونم زاده زلزله‌ای مردم کش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *