شیوه نامه نگارش فارسی مقاله در سرزمین کاسپی

برای فاصله میان پاراگراف ها از « » استفاده کنید.

علامت‌های نقطه‌گذاری منفرد علامت‌هایی هستند که به‌تنهایی ظاهر می‌شوند و لزوماً با علامت دیگری به کار نمی‌روند. نمونه: نقطه (.) و ویرگول (،). هنگام استفاده از آن‌ها باید نکته‌های زیر را رعایت کرد:
بدون فاصله با نویسهٔ پیشین وارد می‌شوند. میان آن‌ها و حرف (الفبای) بعدی یک فاصله وجود دارد.

درست
«دارا انار دارد. سارا انار ندارد.»
نادرست
«دارا انار دارد.سارا انار ندارد.»
«دارا انار دارد .سارا انار ندارد.»
«دارا انار دارد . سارا انار ندارد.»

علامت‌های نقطه‌گذاری مزدوج علامت‌هایی هستند که با علامتی دیگر به صورت مزدوج به کار می‌روند. نمونه: کمان به صورت زوجِ کمان باز ( و کمان بسته ) به کار می‌رود.هنگام استفاده از آن‌ها باید نکته‌های زیر را رعایت کرد:
نویسهٔ باز با حرف پیشین فاصله دارد و حرف بعدی بدون فاصله با آن نوشته می‌شود. نویسهٔ بسته بدون فاصله با حرف پیشین نوشته می‌شود. حرف بعدی با آن فاصله دارد.

درست
«دارا (شخصیت محبوب ما) انار دارد.»
نادرست
«دارا(شخصیت محبوب ما) انار دارد.»
«دارا ( شخصیت محبوب ما) انار دارد.»
«دارا (شخصیت محبوب ما)انار دارد.»
«دارا (شخصیت محبوب ما )انار دارد.»
«دارا ( شخصیت محبوب ما ) انار دارد.»
سایر موارد مشابه

برای به حروف نوشتن اعدادی که در املاء آنها واوِ عطف به کار رفته، ترجیحاً از فاصله کامل استفاده می‌شود و از فاصله مجازی پرهیز می‌گردد:
«بیست و پنج» درست
«بیست‌وپنج» نادرست
«هشت و نیم» درست
«هشت‌ونیم» نادرست

برای نوشتن اعداد ترتیبی از حروف استفاده می‌شود، استفاده از ترکیب عدد و «مین» صحیح نیست:
«هشتم» درست
«۸ام» نادرست
«۸-ام» نادرست
«هشتمین» درست
«۸مین» نادرست
«۸-امین» نادرست

برای نوشتن تاریخ روز را با عدد، ماه را با حروف و سال را با عدد وارد کنید. برای مثال:
«۲۲ خرداد ۱۳۸۸» درست
«بیست‌ودوم خرداد ۱۳۸۸» غلط
«۱۳۸۸/۳/۲۲» غلط
«۲۳-۰۱-۲۰۱۱» غلط

برای نقل قول و موارد مشابه، از «گیومهٔ فارسی» استفاده می‌شود، نه از علامت نقل قول تکی یا دوتایی انگلیسی. درست: «نقل قول». غلط: “نقل قول” و ‘نقل قول’.

برای یادکرد منابع در کاسپی سامؤن از [۱] استفاده کنید و در پایان مقاله خود منبع را وارد کنید.

منابع:
[۱]-