ماری زوؤن جهانی روز

دئسالؤن وختی گیلانه خلع سلاح بؤتن، یا وختی میرزایه سرأبئن، وختی دئه کسیه ونهشتن نطق بزنه، هو زمات أمی مزقأیتنه سرأیتن. ای مزقأیتن خؤره تاریخی بونه دأشت. چون آمو همیشک اوشؤنˇ وینی مۋ بیم. هرگی ونهشتیم أمهٰ‌ره گردنی گب بزنن. گردنی گب زأن یه طرف ؤ گردنه بئن یکی بؤ. هینˇ وأسر وختی بتونسن یه مینه أمی سر سوارابون دئه بفأمسن بئترین مؤقع هیسه تا خو جاجیگهٰ سیفتانن. پس دس به کار وکتن ؤ همه جا چؤ تودأن گه گیلکؤن ایتؤرن ؤ‌اوتؤرن ؤ گیلکؤنن چون خؤره ای بازی مئن بازنده دئن تسلیم وکتن.

دئه مارؤن خو زأکؤنه گیلکی نیاموتن، دئه ونهشتن گه زأکؤن گیلکی گب بزنن. اگر نئسأبی شیون ؤ مم‌ولی ؤ جکتاجی ؤ ایشؤنˇ جوری آدمؤن مألوم نوبؤ هسهٰ دئه کسی گیلکی گب بزه‌بی یا نأ. ولی ای گتˇ مردؤنˇ دؤنی گیلکی هلئه نفس کشنه ؤ یته نسل یاته‌بوبئه گه خو أرمؤنه گیلک ؤ گیلکی دؤنن. دئه ترسˇ همرهٰ خؤره فارس دؤنخؤنن ؤ گولازˇ همرهٰ گونن گیلکن ؤ گیلکی گب زنن ؤ گیلکی نیویسن.

 

 

أمی نازبدأشته گیلکی (گه هزار سالˇ پسی هلئه نفس کشئه دره) هی نسلˇ همرهٰ تونه سرپا بئسه ؤ هنده جؤنأگیره ؤ تونه ای خشن دونیا مئن سینه راستاؤنه ؤ بگون مهٰ‌رن هیسأم. مهٰ‌ره جخترأندین.

أمی وظیفه اینه گه ایشؤنˇ جی حمایت بؤنیم ؤ خورهٰ‌نی گیلکی یاور ببیم. تا أمی زأکؤن أمی موسؤن خو پئر ؤ مارˇ جی ایراد نئیرن گه چهٰ‌ره أمهٰ‌ره گیلکی نیاموتید تا آمو أندی عذاب نکشیم؟ شیمی زأکؤنه گیلکی بیاموجین تا گیلکی بزیوه.

دامون لتریج (مهرشاد مهدی‌زاده)   ۱۸/۷/۱۵۸۸ (امیرما)

 

 

مهٰ‌ره دئه نیشنأسی؟ گیلکیٰ‌م من

بی‌سر صدا، تم‌بزه، خاکیٰ‌م من

جؤن وأکتهٰ‌ر، زللـه، جیجأکیٰ‌م من

دئبار أمهٰ‌ره آی مزقأیتن

آی أمهٰ‌ره تین‌تیر همأن

آی أمهٰ‌ره دس‌پرأیتن

دامون

دامونم زاده زلزله‌ای مردم کش

4 دیدگاه در “ماری زوؤن جهانی روز

  • اسفند ۴, ۱۳۹۳ در۸:۱۱ ق.ظ
   پیوندیکتا

   دامون ، امی زاکون ایسان

  • اسفند ۴, ۱۳۹۳ در۸:۴۸ ق.ظ
   پیوندیکتا

   پس آمو موظفیم اوشؤنه بیاموجیم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *