نجار و أنه اوستاکار

آنچه در زیر میخوانید برگردان یک داستان کوتاه از پائولو کوئلیو با عنوان نجار و کارفرمایش به گیلکی از سوی اینجانب است:
 
ایتا پیرˇ نجار بو کی سالیانˇ سال خؤ اوستاکارˇ ورجأ کار کودن دأبو .
ایتا روج خؤ اوستا‌کارأ بوگفت کی خأیه بازنشستأ به ته بتأنه خوره ایتا خانه چأکونه. اوستاکار نخأستی خؤ خورمˇ کارگرأ ولأ کونه أنه واسی وختی کارگرˇ گبانأ بیشنوأست پؤر ناراحتأ بوست. ولی کار کودن نجارأ خستأ کوده بو و دِ وا استراحت بکوده بی.
اوستاکار، نجارأ بوگفت: قبلˇ شوؤنˇ جأ ایتا خانه أنه ره چأکونه و بعد بازنشست ببه .
 
نجار قوبیل بکود ولی دامیشکˇ مانسن کار نوکودی و دیل به کار فأندئی. هسأ دِ نجار بفأسته بو کی کار کودن نجاری مئن آیندئی نأره أنه واسی دارانˇ ضایعاتˇ أمرأ خانه‌ئه چأکود و شکم سیری و تؤندی أمرأ خو کارأ تومامأ کود. وختی کی اوستاکار بأمو کی خانه‌ئه بیدینه بوگفته: تؤ پؤر زوماته کی مرأ کار کودن دأری و مرأ زحمت بکشه‌ئی،أنه واسی من خأیم أن خانه‌ئه ترأ فأدم. ترأ مووارک ببه.
 
نجار بوشو؛ تومامˇ مددت کرأ مردومانه ره خانه چأکودن دوبو ولی هسأ خودش وا دورسوفته خانه مئن زندگی بکونه.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *