هر گیلک ایته گیلکی وبلاگ

تا هسأ به أن ویر بکؤدید کی چرأ أمأن گیلکان واستی گیلکی وبلاگ بینیویسیم؟ چرأ گیمی هر گیلک ایته گیلکی وبلاگ؟ چرأ مجازی(فیسبوک و توییتر و …) شبکه‌ٰن نتأنید وبلاگ‌ˇ جائه پؤرأکؤنید؟ أن وانیویسˇ دورون أمان سه‌ته واوینˇ میان جه اهمییت وبلاگ‌نیویسی گیلکانˇ ره گب زأنیم و در آخر ایته تازˇ خال کاسپی سامؤنهٰ شمرأ معرفی کؤنیم.

 

I- گیلکی نیویشتن

زوان‌آموزی میان فقط گب زئن نیه کی مؤهم ایسه بلکی نیویشتن و ایشتاوستن و خأندن پؤر اهمیت دأره. زوان پدیده‌ئی ایسه کی ایته قومˇ أمرأ بدؤنیا أیه و زیندگی کؤنه و امکان دأره نابود ببه و بیمیره. اگه خأییم أمی زوان أمی قومˇ أمرأ پیشأ شه وا اؤنه بینیویسیم و أمی زوانˇ نیویشته‌ٰنَ بخأنیم. أن حقیقته کی نیویشته‌ٰن کؤندتر تغییر کؤنید، پؤر زوانان تارئخˇ میان ایسه‌بید کی أشأنˇ گؤفتار جه میان بوشو ولی أشأنه بینیویشته‌ٰنهٰ باعث ببؤست کی زینده بمانید و حتی احیا بیبید. نتنها نیویشتن و خأندن أمی زوانه جه نابودی خطر نجات دئه، حتی باعث به کی أمی زوان تؤند‌تر توسعه بیابه و رشد بکؤنه. نیویشتنˇ دورون تأنیم أمی واژه‌ٰنهٰ حفظ بکؤنیم و حتی تأنیم تازˇ واژه‌ چأکؤنیم و استفاده بکؤنیم. أنه‌ره أمان بعنوان ایته گیلک فقط نوا گیلکی گب بزأنیم بلکی وا گیلکی بینیویس‌وانیویس بکؤنیم و بخأنیم.

 

 

II- گیلکی وبلاگ

وبلاگ، جیگه‌ئی اینترنتی ایسه کی ای‌نفر یا ای‌جرگه خؤشانˇ مطالب دیلخواه‌ و متنوع‌ئه اؤنه میان نیویسید. بینیویشته‌کس تأنه خؤ مطالبَ ای‌روج‌ در ما یا روزانه اؤنه میان بینیویسه و تأنه بعنوان ایته رسانه جه خؤ وبلاگ استفاده بکؤنه. وبلاگ‌نیویسی میان نیاز نیه کی پؤل فأدید و هزینه بکؤنید بلکه فقط کافیه ایپچه شیمی وختَ بأنید تا بینیویس‌وانیویس بکؤنید. البته أن روجانˇ میان زیاد بؤستن مجازی شبکه‌ٰنˇ أمرأ وبلاگ‌نیویسی کمترَ بؤسته ولی اجتمائی شبکه‌ٰن هرگز نتأنید وبلاگˇ جاجیگا‌ئه پؤرَ کؤنید. وبلاگ ایته جیگه‌ئی ایسه کی جستجوگر‌انˇ ماتؤرˇ میان تأنه بشه و شیمی وبلاگˇ نوشته‌ٰن بیشتر خأنده‌بید. أنه‌ پسی وبلاگ برخلاف اجتمائی شبکه‌ٰن محتوا محور ایسه أتویی کی شیمی مطالب همه‌چیز جأ بیشتر ارزش دأره. شؤمان لازم نیه هرروج وبلاگˇ میان بأیید ایته مطلب بی‌ارزش بأنید بلکی تأنید هفته‌ئی ای‌بار مطلب بینیویسید ولی شیمی مطلب ویریستنˇ أمرأ ببه.

 

III- وبلاگ نیویشتن

أن زؤماتˇ میان رسانه‌ٰن اینترنتی ایته جه پؤر مخاطب‌ترین رسانه‌ٰن ایسید و پؤر مردؤمان بر أن باورید کی آینده نزدیکˇ میان چاپی رسانه‌ٰن جه‌میان شیدی. أمان گیلکانˇ ره أن اتفاق تأنه پؤر خوررم ببه أنه واستی کی متاسفانه أمی چاپی رسانه‌ٰن کم ایسه. هسأ تأنیم مؤشکل ندأشتن چاپی رسانه‌ٰنهٰ اینترنتˇ دورون حل بکؤنیم و بقول معروف تأنیم جه أن محدودیت ایته فرصت چأکونیم. أمان تأنیم جه قؤدرت مجازی رسانه‌ٰن استفاده بکؤنیم و هر گیلک تأنه خؤره ایته رسانه و مجله و روزنامه و نشریه ببه. شؤمان تأنید جه تمام موضوعات دؤنیا و گیلان و ایران گیلکی أمرأ گب بزأنید. شؤمان تأنید گیلکی أمرأ شیمی درد‌دیلهٰ بأنید و تأنید بیشتر جه گیلکی کار فأکشید. أتویی أمان ایته پیله گیلکی جامعه‌ئه نتˇ میان چأکونیم کی همه کس‌کسˇ وانیویسان خأنیدی و ولانید گیلکی بحاشیه بشه.

 

 

أمان وبلاگ‌نیویسی اهمییت نیشان دئنه واستی، ایته خال به أمی جیگه اضافه کؤدیم و أنه نامَ وبلاگ های سرزمین کاسپین(کلیک کنید) بنه‌ئیم. أن خالˇ دورون شؤمان تأنید آخرین وبلاگ‌ئن بینیویشته‌ئنهٰ بیدینید و أتویی کؤمک کؤنیم کی گیلکی وبلاگان بیشتر خأنده ببه و فندرسته ببه. پس اگه شیمی جیگه و وبلاگ گیلکی ایسه تأنید تماس با ما دورون یا کامنتانˇ میان شیمی وبلاگهٰ بأنید. أمانم وبˇ میان اگه گیلکی وبلاگ بیده‌ئیم خؤدمان وب مجی دورون دوکونیم.

14 دیدگاه در “هر گیلک ایته گیلکی وبلاگ

 • اسفند ۳, ۱۳۹۳ در۷:۴۵ ق.ظ
  پیوندیکتا

  خوروم کار کأدرین. خأ اینترنتˇ امکانˇ جی استفاده گودن؛ اینترنت مزیت و فؤرصتی ایسه کی تینه أمی زوانه بال بزنه.
  امما راجه به شیمه نوشتار یکته سؤال دأنم. چره وختی خأنین یکچیه جمع دَوَدین «ئ» استفاده کؤنین؟
  گیلکˇ جمع بنه گیلکان. یا گیلکؤن. خیلی ساده. امما شمه نویسنین: گیلک‌ئن. کی مو ایتؤ خؤنم:
  gilaken
  أمه گیله‌وا و ورگˇ مئن ای قاعده’ رعایت کؤنیم کی:
  برای فتحه «أ» نئنیم: بأر. دأنم.
  برای ضمه «ؤ» نئنیم: شؤندرم. شؤ.
  برای کسره «ئ» نئنیم: زئندرم.
  می پیشنهاد اینه کی ای سو ته علامتˇ جی خالی هی مواردˇ سر کاراکشیم. دوروس نیه کی یکته علامت چن جور کار بکونه.

  پاسخ
  • اسفند ۳, ۱۳۹۳ در۷:۵۹ ق.ظ
   پیوندیکتا

   مرسی کی کامنت بنه‌ئی شا برار …

   گیلکی میان وقتی ایته کلمه با -ی- تمامَ به أمان مجبوریم -ئن- أمرأ جمع دودیم. حالا تأنیم جه أن قانون بقیه موارد هم استفاده بکؤنیم. مثلا گیلکان بیگیم گیلک‌‌ئان و گیلک‌ئون. قبلا می وبلاگ میان استفاده کودیم ولی هسأ بیدم أتو نیویشتن أمرأ راحترم.
   فکر نکؤنی (ئن و ئان و ئون) با ایته نیم فاصله جه واژه‌ئن جؤدا بکؤنیم بهتر ببه؟

 • اسفند ۳, ۱۳۹۳ در۹:۱۳ ق.ظ
  پیوندیکتا

  اخه قضیه اینه که دوروس نیه یکته علامت چن جور صدا بدأره.
  گیلک جمع ببون بنه: گیلکؤن.
  گیلکی جمع ببون بنه: گیلکی‌ئن.
  اولی تلفظ اینه: gilakon
  دومی تلفظ: gilakien
  خؤ ای چی اشکال دأنه؟
  چی اصراریه «ؤن» و «ان» بنویسی «ئن»؟ بازین «ئ» همزمان یک جا صدای ضمه (اُ)دئنه یکجا صدای کسره (اِ) و یکجا نی فتحه (اَ)! خؤ دئه چره از اول رسم‌الخطه تغییر بدأیم؟!
  می پیشنهاد همچنان هونه کی عرض بودم. گیلکؤن. گیلکان. گیلکی‌ئن. [گیلک‌ها. گیلک‌ها. گیلکی‌ها]

  پاسخ
  • اسفند ۴, ۱۳۹۳ در۱۲:۳۶ ق.ظ
   پیوندیکتا

   می وانیویسَ به رسم‌الخط گیلوا واگردان بکؤدم …

  • اسفند ۴, ۱۳۹۳ در۴:۴۶ ق.ظ
   پیوندیکتا

   مؤتا جؤن بؤتی گیلهٰ‌وا رسم‌الخطٓ همرهٰ واگردانی ولی چن‌جا برخلاف قواعد گیلهٰ‌وا عمل بؤتی

   مثلن:
   ۱٫ پؤرَ کؤنید
   ۲٫ سامؤنَ
   ۳٫ نیویشته‌ٰنَ
   ۴٫ مطالبَ
   ۵٫ واژه‌ٰنَ
   ۶٫ درد‌دیل‌َ
   ۷٫ بینیویشته‌ئنَ
   ۸٫ وبلاگَ

   ایشؤن وأ به ای شکل نیویشته‌ببون
   ۱٫ پؤرأکؤنید
   ۲٫ سامؤنهٰ
   ۳٫ نیویشتهٰ‌نهٰ
   ۴٫ مطالبهٰ
   ۵٫ واژهٰ‌نهٰ
   ۶٫ دردˇ دیلهٰ
   ۷٫ بنویشتهٰ‌نهٰ
   ۸٫ وبلاگهٰ

   تمام او فتحه علامتؤن « مفعولی را» معنیه دهه ؤ گیلهٰ‌وا قاعدهٰ‌ن گونن ایندر وأ یته «ه» بنویسیم ؤ اونˇ سر یته «کوچه الف» بنیم

   بسچی شوماره ۱ مئن به عنوان میانجی عمل کونه و تا اویه گه مو دؤنم «أ» وکنه

   ضمنن تازˇ واژه= واژه‌ی تاز
   ولی تو خنی بؤگی «واژه‌ی تازه» هینˇ وأسر وأ بنویسی: تازه واژه
   .

   قوربان بشوم

   دامون

 • اسفند ۴, ۱۳۹۳ در۱۱:۳۳ ق.ظ
  پیوندیکتا

  خوروم کار بودی جؤن. امه خأ کم-کم حقسأی بکونیم کی نویشتن مئن به یکجور میثاق و وفاق فرسیم.
  مو الؤن یک ساله جؤنکنش کأدرم ای کیبورد گیلکیه آماده بکونم اما هر بار یک مشکلی پیش هنه و جون می سواد نرم‌افزاری کمه تنهایی سخته.
  اما به زودی کیبورد آماده بنه و بازون دئه شأنه راحتتر کار گودن. أمه خأ خیلی خیلی محتوا به گیلکی تولید بکونیم. شئر و قصه و واگردؤن و نمایشنامه و صدا و فیلم.
  خالی خودمؤنیم که تینیم أمی زوانه بال بزنیم و اون تیتی گودنه بینیم.

  پاسخ
 • اسفند ۴, ۱۳۹۳ در۲:۴۳ ب.ظ
  پیوندیکتا

  خیلی پیشنهاد خؤبی ایسه
  گولستان سعدیأ کرأ به گیلکی واگردانن درم ولی نأنم خؤب بیرون أیه یا نه

  پاسخ
  • اسفند ۴, ۱۳۹۳ در۶:۳۳ ب.ظ
   پیوندیکتا

   سلام جؤن

   خیلی دوس دأرم تی واگردانه بؤخؤنم

 • اسفند ۴, ۱۳۹۳ در۳:۴۳ ب.ظ
  پیوندیکتا

  ورگ و دامون اؤجا …
  تا هسأ می کیبرد میان علامت -را مفعولی- مجله گیلوا‌ئه نشتیم. با بدبختی ایته کیبرد عربی دیگه نصب بکؤدم تا می وانیویس میان علامت -را مفعولی‌ئه- بنم.

  شاید چکودن کیبرد سر أشأن بتأنید ترأ کمک بکؤنید : http://www.junglesofts.com/

  پاسخ
  • اسفند ۵, ۱۳۹۳ در۸:۵۵ ق.ظ
   پیوندیکتا

   اتفاقن هیشؤن همره مشورت کأدرم که مأ یاور ببون. ایسأم ایشؤن آؤجا رافا.

 • فروردین ۲۱, ۱۳۹۴ در۲:۰۲ ب.ظ
  پیوندیکتا

  شومان چی گیلکی ای نیویسید کی امان نتنیم بخنیم؟
  شرق گیلانیه ابا؟

  (فومن ـــه پرچم اون جور چیکونه ؟ 😀 )

  پاسخ
  • فروردین ۲۲, ۱۳۹۴ در۴:۰۷ ق.ظ
   پیوندیکتا

   این گه مننی بوخؤنی تی موشکله آبار

   این گه آمو خورتاوی هیسیم أمی موشکل

   ………………..

   ای جرگه مئن مو خورتاوی (شرقی) هیسم

   علی و مهیار و مؤتا خورخؤسی (غربی)

   دماوندن مازرونی

 • اسفند ۲, ۱۳۹۴ در۶:۵۸ ب.ظ
  پیوندیکتا

  چَنده خاره بنویشتی.ته بلارم من مازندرونی مه بشری(بهشهری)امانم شمی واری گیلک ئمی و خاشه زوون ده گیلکی گومبی ولی رسانه ئا امه زوون ده مازندرانی گوندنه که غلطه.

  پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *