کارگر! سرمایه دار

کارگر! سرمایه دار
خرره تی خونه دئدار
تی حقوقه هنده نه
تی جؤنه گوله نه نه
خؤره هی ایرا، اورا
تی بنیش پولˇ رافا
اون بشون خو کیفˇ سر
تو بنیش تی زأکˇ ور
تی کل انگوشته فدوش
عیدˇ ره بهین گالوش
می کلˇ سرˇ فدا
اون تره ده هئه اؤجا

 

 

کارگر! سرمایه دار
تی خونه شیشه کونه
اونی گه تی حققه هی خؤره هونه
ژستˇ همرهꞌ هنه گب زنه تی وأسی
بگو بینم تو مره، تو هینه خأسسی؟
هینه خأسسی؟
تی ریکا وشنأ بومؤنه؟
تی کیجا تره دوخؤنه
کی: آجان عید بره سی
أمی عیدی نره سی؟

 

 

مم ولی مظففری قؤلی گه گوت:
«گولˇ آخونده نوخؤر»
تره گونم: گولهˇ آخونده نوخؤر
اون چاچول بازی مرهꞌ تره راضی کونه ای زیندیگی همرهꞌ
تترج سرمایه دارˇ نی تره فدوشنه
ایمأ تی حققه تره فروشنه
کس کسˇ همرهꞌ تره چؤرأکونن
دوتته ئی کس کسˇ همرهꞌ تره بدبخت هاکونن

 

 

دسسه موشتا کون، دئکأر اوشؤنˇ سر
نوأ هأردن سرˇ جیر اوشؤنˇ ور

……………………………………………………………………………………………………………
Kărөgөr! Sөrmăyө’dăr
Xörө Ti Xunө Dөdăr
Ti Hoquqө Handөnө
Ti Jönө Gulө Nөnө
Xörө Hay Iră Ură
Tu Bөniš Pulө Răfă
Un Bөšun Xu Kөyfө Sөr
Tu Bөniš Ti Zäkө Vөr
Ti Kөl Anguštө Foduš
Aydө Rө Bөhin Găluš
Mi Kalө Sөrө Fөdă
Un Tөrө Dөhë Öjă

 

 

Kărөgөr! Sөrmăyө’dăr
Ti Xunө Šišө Kunө
Unө Gө Ti Hөqqө Hay Xörө Hunө
Žөstө Hamrä Hanө Gөb Zөnө Ti Väsi
Bөgu Binөm Tu Mөrө, Tu Hinө Xässi?
Hinө Xässi?
Ti Rikă Vөšnă Bumönө?
Ti Kijă Tөrө Duxönө
Ki: Ăjăn Ayd Barөsi
Šimi Aydi Narөsi?
Mam Vali Muzөffөri Qöli Ki Gut:
Gulө Ăxöndө Nuxör
Tөrө Gunөm: Gulө Ăxöndө Nuxör
Un Căcul Băzi Mөrä
Tөrө Răzi Kunө I Zindigi Hөmrä
Tөtөrөj Sөrmăyө’dărө Ni Tөrө Fodušөnө
Imä Ti Hөqqө Tөrө Forušөnө
Kөs-Kөsө Hamrä Tөrө Cöră’Kunөn
Duttө’i Kөs-Kөsө Hamrä Tөrө Bөdbөxt Hăkunөn

 

 

Dөssө Muštă Kun, Dөkär Ušönө Sөr
Nөvä Hardөn Sөrө Jir Ušönө Vөr

دامون

دامونم زاده زلزله‌ای مردم کش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *