کاسپی دریا آلودگی

کاسپی دریا وکه ته چافی شأرؤنˇ فاضلاب

 

 

کاسپی دریا کلسیا شأرؤنˇ مئن ۷ میلیون ایرانی زینده گی کونن. حدودن ۲۰% کشورˇ موسافرؤن و گردش کونؤن کاسپی دریا دیمه چؤم زنن. مسئولؤن ایشتاو هدن کی کاسپی دریا وکه ته چافی شأرؤنˇ فاضلاب.
خشال شؤنی، چافی اوستانؤنˇ مئن، گیلؤن ؤ مازرؤن ؤ گولستؤن، تاوسسؤنˇ مئن، میلیون ته ایرانی گردش کون سفرˇ وأسی وکه ته ای کؤگه یته جه پیله موشکلؤن. ولی نیصفه کاسپی دریا دیمه سامؤنؤن کی وکنه ۱۴ میلیون نفر ایرانˇ چافی شأرؤنˇ مئن زینده گی کونن.
چافی شأرؤنˇ صنعتی ؤ خؤنگی فاضلابؤن ویشتری کله نه ای دریا مئن ؤ ایران، ۵ ته چافی سامؤنˇ مئن ویشتری سهمه دأره خؤنگی ؤ صنعتی ؤ کشاورزی آلودگی مئن.

آلودگی منشأ مألومه. نوأ فرافکنی کودن.

 

 

دوکتور حمیدرضا غففارزاده، کاسپی دریا، محیط زیستˇ مودیرˇ قؤلی: کاسپی دریایه خطرناکترین تهدیدکننده، ایرانˇ چافؤنˇ مئن میکروبی ایسه نه شیمیایی. وه گونه: «رشتˇ یی میلیون نفری شأر، خؤره ای واوورسه اؤجایه، چون ای کؤگهꞌنˇ شأری و صنعتی فاضلابؤن هیته تصفیه نوبؤر کله نن روخؤنؤنˇ مئن کی اوشؤنم شونن دریا دیل.»

هینه وأسر ای میکروبی آلودگی منشأ دیاره و نخأ فرافکنی کودن.
محللی مسئولؤن هیته ایشتاو دنن کی دریا آو مردومˇ رچه تهدید کونه.
امیرعبدوس، گیلؤنˇ محیط زیستˇ دأشتنˇ سرمودیر گونه: « بوخؤندأرˇ سر، کاسپی دریا آبزی ئنˇ سر، بفأمسن کی ای دریا فاضلابؤن ای آبزیانˇ سرطانه باعثابئه ؤ گیلؤنم سامؤنˇ مئن ویشتری سرطانیه دأره کی ای آمارانه سربه سر نهنˇ أمرهꞌ شأنه فأمسن کی کاسپی دریا آلودگی تونه خئلی آسیب بخسأنه.»

 

 

 

………

چاف: ساحل
کلسیا: شمال
چؤم: استراحت
ایشتاو: هشدار
خشال شؤنی: (خشال=آشغال. شؤندن=ریختن) معادل دفع زباله (پیشنهادی)
دیار: قابل دیدن
رچ: (گیلؤنˇ مئن بی¬رچ تقریبن بیمارˇ أمره’ یه میزؤنه. مه¬رم هینˇ جی سلامتی ره رچه دؤجین بؤتم)
دأشتن: حفاظت (پیشنهادی)
سرمودیر: مدیرکل (پیشنهادی)
بوخؤندأرˇ سر: براساس مطالعات
سربه سر نهن: تطبیق

دامون

دامونم زاده زلزله‌ای مردم کش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *