کوبانی قهرمان‌ئان واسی

چند هفته پیش بؤ کی «کمپین چالش آب یخ» راه دکفت. مردؤمان سطل سطل خوشان سر و کلله رو آب یخَ فکؤدید بی أن کی بدأنید چالش چی واسی ایسه. أمان همیشک أجور بازی‌ئان دوست دأشتیم و اصلا أمی حواس نأنه کی أمی أطراف چی خبره. کوبانی میان زناکان و مرداکانی ایسه‌ئید کی خالی دسˇ أمرأ مقابل ایته جه وحشی‌ترین گروهک‌ئان تروربستی مقاومت کودن‌دأرید بی أن کی کسی توجه بکؤنه. کُری کی خؤ خانواده واسی خؤره میان داعشی‌ئان منفجر بکؤد نه تنها جنسیتˇ مفهوم جه میان ببرد بلکه شجاعت و غیرتَ به خیلی از مردان نشان فده. أجور دختران و کُران کؤرد برابری زن و مرد جنگˇ میان ثابت بکؤدید.

 

اخبارˇ میان بیشتاوستم کی پیر مرداک‌ئانم کوبانی میان مسلحه بکؤدید. پیر مرداک‌ئان خأیید نبرد تن‌به‌تنˇ میان جؤلوی داعش بئسید تا جه نسل‌کؤشی کوبانی مردؤمان جلوگیری بکؤنید. ولی أن پیر مرداک‌ئان چندر خأیید مقاومت بکؤنید؟ داعش رَه مرد و زن و زای و حتی انسانیت هیچ توفیری نأره. أن وحشی‌ئان هرطوری کی ببؤسته خأیید کوبانی‌ئه به خاک و خون فکشید. شاید أن روزان آخرین خبر أن ببه کی «کوبانی سقوط کرد!»

 

أمان و آمریکا و ترکیه و … انگار هیچ‌کس رَه مؤهم نیئه کی اگه کوبانی داعش دس دکفه چی دریای خونی اؤنˇ میان چکوده‌ به. أمی کؤرد براران و خاخوران تنهای تنهای تنهایید و انگار هیچ‌کس نخأیه أشأنه یاری فرسنه. هر روز آمریکا جه خؤ حملات هوایی گب زنه ولی هیچاتفاقی دنکفه و معلوم نیئه أشأن به کویه حمله هوائی کونید!؟ جه اؤطرف ترکیه أن وحشی گری‌ئه دئن دأره و هیچ کاری نکؤنه. ولی جای شکرش باقی ایسه کی دولت عثمانی حداقل دِ به کؤردان کؤبانی فوتورک نزنه!!

 

گیدی تام زئن فراموشی أوره باعث به کی أمرأ جخترأ شه کی چی اتفاقی کوبانی میان دکفتن‌دأره. أمان حق نأریم سیاستمدارانˇ مانستن تام بزأنیم. أمان وا انسان بمأنیم و اخبار کوبانی‌ئه دقتˇ أمرأ بیدینیم. دؤران قهرمانان هنوز تؤمامَ نبؤسته هر روز چندته قهرمان کوبانی دورون جه دؤنیا شیدی. شاید أن گبان چیزی جه مؤشکلات و بدبختی کؤردان کم نکؤنه ولی بدأنید أمی دیل کوبانی میان ایسه و شمرأ دؤعا کؤنیم تا ایته معجزه شمرأ جه داعشی‌ئان نجات فده. ولی حیف کی معجزات ˇعصر پؤر زومات ایسه کی تؤمامَ بؤسته.

 

 

یک دیدگاه در “کوبانی قهرمان‌ئان واسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *