بایگانی ها: ژوئن 2020

طرح هادی چیست؟

داخل بافت نیز همان طرح هادی روستا و یا منطقه شهری است که وقتی گفته میشود ملک در داخل بافت واقع است به این معنی است که ملک در داخل محدوده مجاز طرح هادی ساخته شده است و بصورت قانونی میتوان درخواست جواز ساخت یا پروانه ساختمانی کرد.

مشاهده
1 2 3 4 5