حضرت کوچک جنگلی

چاقو سر میرزا را بیخ تا بیخ برید، اما خون آنطور که تفنگچی‌ها دل‌شان می‌خواست فواره نزد؛ خون، فقط چند

ادامه