مردمشناسی جانوری، بررسی موردی جایگاه شغال (شال) در فرهنگ گیلک

امروزه یکی از شاخه های علم مردمشناسی Cultural Anthropology که در جریان تحقیقات پژوهشگران این رشته در اجتماعات بومی مورد

ادامه